Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen NW elektrotechniek en de klant betreffende de advisering en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door NW elektrotechniek expliciet van de hand gewezen.
1.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.4
Deze voorwaarden zijn op de website te bekijken. http://www.nw-elektrotechniek.be/
1.5
NW elektrotechniek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1
Alle offertes en prijsindicaties van NW elektrotechniek in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend en onverbindend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2
Alle aanbiedingen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door NW elektrotechniek verstrekte gegevens zijn toelaatbaar. NW elektrotechniek behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen aan te brengen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
2.3
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan en voorzien van een dagtekening, tenzij omstandigheden dit onmogelijk of overbodig maken.
2.4
Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
2.5
Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de prijsvorming methode die zal worden gehanteerd: aanneming (offerte), richtprijs (prijsindicatie) of regie.
• Bij aanneming komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom, offertebedrag) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
• Bij richtprijs (prijsindicatie) doet NW elektrotechniek een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk;
• Bij regie doet NW elektrotechniek een nauwkeurige prijsopgave van de prijsfactoren voor uurtarief en materiaal.
2.6
Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
2.7
NW elektrotechniek Is niet gebonden door berekenings of andere fouten in het aanbod als deze zouden blijken nadat het aanbod is aangeboden. Indien door de klant een correctie niet aanvaard wordt heeft NW elektrotechniek het recht het aanbod ongedaan te maken en de daaraan verbonden materialen en/of werken niet uit te voeren.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1
Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van het aanbod van NW elektrotechniek door de klant.

Artikel 4. Prijzen

4.1
Bij alle prijzen wordt de BTW afzonderlijk aangegeven, tenzij anders vermeld.
4.2
De betaling van de door NW elektrotechniek geleverde diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3
Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.4
Een voorschot kan worden gevraagd bij ondertekening van de bestelling.
Meestal zal het voorschot een deel of zelf het volledig budget aan te kopen materiaal bevatten.
Het voorschot dient te geschieden binnen 8 dagen na ondertekening van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Risico

5.1
NW elektrotechniek stelt zich niet aansprakelijk voor problemen bij eventuele onbereikbaarheid van een website en e-mail faciliteiten en daaruit voortvloeiende belemmeringen bij de uitvoering van de adviezen.
5.2
NW elektrotechniek is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6. Verplichtingen van de ondernemer

6.1
NW elektrotechniek zal het werk deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uitvoeren met in acht name van geldende voorschriften.
6.2
NW elektrotechniek is verplicht de klant te wijzen op:
• onjuistheden in de door de klant verlangde constructie of uitvoering
• kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk moet worden verricht
• ongeschiktheid van materialen die door de klant worden verstrekt.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1
De klant stelt NW elektrotechniek in de gelegenheid het werk uit te voeren.
7.2
De klant zorgt voor het verkrijgen van eventuele goedkeuringen en vergunningen.
7.3
De klant voorkomt dat andere werkzaamheden door derden de uitvoering van het werk van
NW elektrotechniek zullen vertragen.
7.4
Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoelt in het voorgaande lid, dient de klant de daarmee verband houdende schade en kosten te vergoeden.
7.5
De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
  • onjuistheden in de door de klant verlangde werkwijze
  • gebreken aan (on)roerende zaken waaraan het werk wordt verricht
  • gebreken aan door de klant ter beschikking gestelde materialen.

7.6
Bewaargeving : alle goederen toebehorend aan de klant en welke werden toevertrouwd aan onze diensten voor de uitvoering van een contract worden bewaard op risico van de klant, zonder dat NW elektrotechniek op enigerlei wijze verantwoordelijk kan gesteld worden voor hun slijtage, ontvreemding, beschadiging of vernieling, welke ook de oorzaak hiervan zij.

Artikel 8. Overmacht

8.1
Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem
niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1
NW elektrotechniek behoudt het eigendom van alle door haar geleverde goederen en materialen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door NW elektrotechniek aan de klant geleverde of nog te leveren goederen en materialen, evenals van eventuele vorderingen voor door NW elektrotechniek ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen en materialen verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen NW elektrotechniek van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen NW elektrotechniek en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 10. Oplevering en klachten

10.1
Opgaven van levertijden zijn telkens bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is NW elektrotechniek voor overschrijding nooit aansprakelijk.
10.2
Klachten over deugdelijke of onvolledige werkzaamheden dienen door de klant binnen 5 dagen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan NW elektrotechniek.
10.3
De klant is niet gerechtigd om op grond van klachten de betaling op te schorten.

Artikel 11. Niet-nakoming betalingsverplichting

11.1
Indien de klant niet tijdig betaald, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
Niettemin zendt NW elektrotechniek één betalingsherinnering, waarin op het verzuim gewezen wordt.
11.2
Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan NW elektrotechniek rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt.
Verder is NW elektrotechniek bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten enz. daaronder begrepen.
Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 100,00.
11.3
NW elektrotechniek blijft eigendom van de gebruikte en nog niet verwerkte materialen totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 12. Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.

12.1
De door NW elektrotechniek verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen en calculaties blijven zijn eigendom.

Artikel 13. Garantie

13.1
Met betrekking tot producten van derden is NW elektrotechniek tot geen verdere garantie gehouden
dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
13.2
NW elektrotechniek garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende een periode van één jaar kostenloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het verrichte werk.
Het voorgaande laat onverlet dat NW elektrotechniek ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor NW elektrotechniek in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal NW elektrotechniek niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van NW elektrotechniek
14.2
De klant vrijwaart NW elektrotechniek te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
14.3
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door NW elektrotechniek ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15. Toepasselijkheid

15.1
De klant kan klachten schriftelijk doorgeven aan NW elektrotechniek, waarna binnen 14 dagen
een voorstel tot afhandeling van de klacht wordt gedaan.
15.2
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Belgisch recht.
15.3
Indien Belgisch recht van toepassing is, zullen geschillen tussen partijen uitsluitend wordenvoorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Artikel 16. Overige bepalingen

16.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
16.2
De koper van goederen, materialen of diensten van NW elektrotechniek geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Belgische Wet Persoonsregistraties, welke NW elektrotechniek in de normale uitoefening van zijn bedrijf heeft verkregen, uitsluitend voor eigen gebruik van NW elektrotechniek.

Deze website maakt gebruik van cookies. De essentiële en functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst nadat je een keuze gemaakt hebt. Lees er meer over in ons Cookiebeleid  Meer info